โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สำหรับปีการศึกษา 2563 พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ปตท. ได้ปรับกิจกรรมการให้มีทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ควบคู่กันไป เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนยิ่งขึ้น สำหรับน้องๆ ทั่วประเทศสามารถหาความรู้เรื่องพลังงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ FACEBOOK : ptt_energyworld