ข้อกําหนดและเงื่อนไข WHAM

ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ WHAM

แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 ก.ค. 2562

ยินดีต้อนรับสู่ WHAM!

การใช้งาน WHAM ของ USER และตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่าง USER กับ MCOT PLC (บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)) (ซึ่งต่อไปในนี้ เรียกว่า MCOT) ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับ USER ทุกคน (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ข้อตกลงฉบับนี้”)

- ข้อกำหนดการใช้บริการ (“ข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT”) – ซึ่งระบุเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่าง USER กับ MCOT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ WHAM ของ USER

- นโยบายในความเป็นส่วนตัว - ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ USER ในบริการ WHAM

- นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานที่ยอมรับได้ - ซึ่งระบุหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้บริการ WHAMของ USER

- นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ - ซึ่งระบุเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และล็อกไฟล์ในการบริการ WHAM ของ USER และ ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการอนุญาตแก่ END USER (EULA) - ซึ่งระบุเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้ซอฟต์แวร์ WHAM ที่ MCOT ให้ USER ใช้เพื่อการใช้บริการ WHAM ของ MCOT

ข้อตกลงของ USER ฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มเติมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ “นโยบายและข้อกำหนดเพิ่มเติม” ของข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT


สมาชิกภาพ WHAM ของ USER

USER สามารถเข้าถึง WHAM โดยการใช้บัญชี อีเมล (หรือบัญชีของโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่นตามที่MCOT อนุญาต) สำหรับบริการ WHAM ดังต่อไปนี้ (บัญชี อีเมล หรือ บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่นที่ USER จะใช้เป็นบัญชี WHAM ของ USER ข้างต้น เรียกว่า “บัญชี WHAM”) USER สามารถเข้าถึงบริการ WHAM ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ WHAM หรือ ซอฟต์แวร์ WHAM ได้ โดย :

• “บริการฟรี” - บริการที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่ง USER จะต้องรับชมโฆษณาของผู้สนับสนุนของ WHAM

USER อาจใช้บริการฟรีโดยไม่ต้องมีบัญชี WHAM ได้ แต่ USER จะไม่สามารถเข้าถึงลักษณะการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบหรือบางส่วนจากการใช้บริการฟรีได้

USER สามารถใช้งาน WHAM ได้ เฉพาะในประเทศไทย ซึ่ง MCOT ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการ WHAM ได้ ทั้งนี้ USER ตกลงว่า USER จะไม่ปกปิดการเข้าถึงข้อมูลแสดงการใช้งาน รวมถึงการให้คำรับรองอันเป็นเท็จว่า USER อยู่ในประเทศดังกล่าว โดย MCOT อาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆในการตรวจสอบที่อยู่ของ USER ได้เป็นครั้งคราว นอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้ :

(ก) หัวข้อ “บัญชีของ USER” ของข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT จะใช้บังคับกับการใช้บัญชี อีเมล ของ USER เพื่อเป็นบัญชี WHAM และ

(ข) ข้อกำหนดการใช้บริการโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่น ๆ ของ USER จะใช้บังคับกับการใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ให้บริการอื่น ๆ นั้น (ในกรณีที่ใช้บังคับ) ให้เป็นบัญชี WHAM


บริการ WHAM

WHAM เป็นบริการที่ใช้สำหรับส่วนบุคคล และไม่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ USER ตกลงที่จะไม่ใช้ WHAM เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจหรือเพื่อการแสดงในที่สาธารณะ MCOT อาจเปลี่ยนแปลงบริการ WHAM ได้ในเวลาใด ๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของ MCOT แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บริการฟรีหรือบริการชำระเงินก็ตาม โดยที่การเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รูปแบบ ลักษณะการใช้งานเพิ่มเติมหรือ การเพิ่มข้อจำกัดของการใช้งาน WHAM ได้ โดยในทางปฏิบัติ MCOT จะแจ้งให้ USER ทราบถึงการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงข้างต้น

MCOT อาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของอุปกรณ์ที่ USER สามารถใช้เพื่อเข้าถึงบริการ WHAM ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และเป็นไปตามดุลยพินิจของ MCOT MCOT อาจบันทึกหมายเลขรหัสของอุปกรณ์ของ USER เพื่อการกำหนดข้อจำกัดดังที่กล่าวมา


เนื้อหา

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ MCOT อนุญาตให้ USER เข้าถึงเพลง มิวสิควิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ USER สามารถใช้งานใน WHAM ได้โดยมีข้อจำกัด เป็นการใช้งานส่วนบุคคล และเป็นการให้สิทธิอย่างไม่เด็ดขาดรวมถึงไม่สามารถเพิกถอนหรือโอนการอนุญาตดังกล่าวได้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ทั้งนี้เฉพาะในประเทศไทยและ/หรือบริเวณที่ MCOT ได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการ WHAM แก่ USER ได้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ (การอนุญาตข้างต้นเรียกว่า “การอนุญาต”)

ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการให้อนุญาตและข้อจำกัดอื่น ๆ MCOT อาจจะทำการเสนอบริการ WHAM และเนื้อหาให้แก่ USER ได้เฉพาะในบางบริเวณพื้นที่เท่านั้น (ตามที่จะแจ้งให้ USER ทราบเป็นครั้งคราว) และอาจจะไม่มีการเสนอเนื้อหาบางอย่างให้แก่ USER :

(ก) ในกรณีที่ USER มิได้สมัครสมาชิกของบริการสมาชิก และ/หรือ

(ข) อยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ ทั้งนี้ MCOT อาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบสถานที่ของ USER ได้เป็นครั้งคราว

หาก USER มีการสมัครบริการสมาชิก การอนุญาตจะรวมถึงสิทธิของ USER ในการดาวน์โหลดเนื้อหา (ตามที่ได้จัดไว้ให้ USER เพื่อดาวน์โหลดในบริการ WHAM สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์) สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ MCOT อนุญาตให้ USER ใช้เพื่อเข้าถึง WHAM ทั้งนี้ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดดังกล่าวจะต้อง : (ก) สามารถรับชมได้โดยใช้บริการ WHAM โดยที่ไม่อยู่ในบริการหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นและ (ข) ไม่สามารถรับชมได้อีกต่อไปหากสมาชิกของบริการของ USER ถูกยกเลิก

เนื้อหาอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ digital right management (รวมถึงข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนในกรณีของเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ในบริการสมาชิก) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นเนื้อหาที่ USER เข้าถึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุญาตและ USER จะไม่มีการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ


การใช้งาน WHAM ที่ยอมรับได้และเนื้อหา

การใช้งาน WHAM และเนื้อหาของ USER จะเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานที่ยอมรับได้รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ใช้บังคับตามข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้กล่าวโดยเฉพาะ USER ตกลงว่า USER จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ยกเว้นในกรณีที่ MCOT อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ USER สามารถดำเนินการได้ใน WHAM) :

- ใช้ WHAM เพื่อดาวน์โหลดหรือทำซ้ำ ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์

- ทำสำเนา เก็บรักษา แก้ไข เปลี่ยนแปลง จัดเตรียมงานลอกเลียนแบบหรือ ดัดแปลงเนื้อหา ที่มีการให้บริการใน WHAM ไม่ว่าในประการใด ๆ (รวมถึงการดัดแปลงข้อมูลที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือข้อมูลในทางกฎหมายที่อยู่ในเนื้อหา หรือในบริการ WHAM)

- ดำเนินการให้ WHAM ถูกนำไปใช้งานได้ในเน็ตเวิร์คใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่น ๆ เข้าใช้งานได้

- หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้โดย WHAM หรือผู้ให้อนุญาตของ WHAM ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเนื้อหาหรือ WHAM หรือ

- นำ WHAM ไปให้เช่าหรืออนุญาตช่วง หรืออนุญาตในประการอื่นซึ่งส่งผลให้บุคคลอื่น ๆ เข้าถึง WHAM ผ่านทางบัญชี WHAM ของ USER


บริการแบบชำระเงิน

เงื่อนไขในหัวข้อนี้ใช้บังคับกรณี USER เป็นผู้สมัครบริการแบบชำระเงิน ซึ่ง MCOT อาจจะจัดให้มีขึ้นในอนาคต และจะแจ้งประกาศอีกครั้งเมื่อพร้อมให้ใช้งาน

เว้นแต่การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายของ WHAM และคู่ค้าทางธุรกิจ ในกรณีของบริการสมาชิกจะไม่มีการแสดงโฆษณาเพื่อการตลาดทางตรง (Direct Marketing) อย่างไรก็ตาม USER ยินยอมให้ MCOT ส่งโฆษณาเพื่อการตลาดในทางอื่นนอกเหนือจาก WHAM ให้กับ USER โดยตรงได้ (เช่นทางอีเมล) ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายในความเป็นส่วนตัวของ MCOT


ทรัพย์สินทางปัญญา

USER ตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงการอนุญาตแก่ผู้ใช้ปลายทางทั่วไป และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้ซอฟต์แวร์ของ WHAM

นอกจากนี้ USER ตกลงที่จะปฏิบัติตามหัวข้อ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ MCOT” และ “การใช้บริการของ MCOT ในอุปกรณ์ของ USER” ในข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

การใช้ซอฟต์แวร์ WHAM และเนื้อหาของ USER อาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ตามที่ MCOT จะมีการแจ้งให้ USER ทราบเป็นครั้งคราว ซึ่ง USER ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงหัวข้อ “เนื้อหาและบริการของบุคคลภายนอก” ในข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้

MCOT อาจตอบรับการแจ้งกล่าวหาการละเมิดสิทธิ (รวมถึงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การหมิ่นประมาท และการละเมิดสิทธิในทางแพ่ง) และการเรียกร้องและการอ้างสิทธิอื่น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ USER มีข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ กรุณาติดต่อ wham.asia@mcot.net


ระยะเวลาและการบอกเลิก

ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับระหว่าง MCOT และ USER จนกระทั่ง USER หรือ MCOT ยกเลิกการเข้าถึงบริการ WHAM ของ USER โดยที่ USER อาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ WHAM ได้ในเวลาใด ๆ ตามหัวข้อ “การบอกเลิก” ในข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT


การรับประกัน ข้อสงวนสิทธิ และความรับผิดจากบริการของ MCOT

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การรับประกันและข้อสงวนสิทธิ” และ “ความรับผิดจากบริการของ MCOT” ในข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT จะใช้บังคับกับการให้บริการ WHAM (และการใช้บริการ WHAM ของ USER)

MCOT มีสิทธิในการนำเอา Content ของ USER ที่ได้เผยแพร่ใน WHAM ไปเผยแพร่ต่อในเครือข่ายสื่อของ MCOT และ MCOT มีสิทธิในการนำเอาข้อมูลบัญชีสมาชิกของ USER ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาการตลาด การส่งเสริมการขายต่าง ๆ


เรื่องอื่น ๆ

ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง USER กับ MCOT เกี่ยวกับบริการ WHAM (และการใช้บริการ WHAM ของ USER) USER ตกลงว่า USER จะไม่เรียกร้องใด ๆ จาก MCOT ในส่วนของข้อความซึ่งไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท” ในข้อกำหนดการใช้บริการของ MCOT จะใช้บังคับกับข้อตกลงฉบับนี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง MCOT กับ USER


นโยบายเกี่ยวกับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของ WHAM

บทนำ

ที่ MCOT ให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ เจ้าของสิทธิดังกล่าว

MCOT จะตอบรับต่อข้อกล่าวหาในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับบริการของ MCOT ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้ กำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาดังกล่าว และได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้บริการ ซึ่ง USER ได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการใช้บริการของ MCOT ทั้งนี้ข้อความที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกันกับ ข้อความที่ได้ให้คำนิยามไว้ใน “ข้อกำหนดการใช้บริการ” เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่ข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น


ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

โปรดสังเกตว่านโยบายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาเท่านั้นหาก USER มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ที่มีการกล่าวหาดังกล่าวว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น (ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้า) หรือข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องกเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้บริการ หรือ นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานที่ยอมรับได้ กรุณาติดต่อ MCOT ที่ wham.asia@mcot.net


บทสรุป

ในกรณีที่ MCOT ได้รับการแจ้งโดยชอบ (“การแจ้ง”) MCOT จะนำเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหานั้นออกจากบริการของ MCOT (“เนื้อหา”) จากนั้น MCOT จะดำเนินการอันสมควรเพื่อติดต่อกับเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของเนื้อหาดังกล่าว ได้ยื่นคำโต้แย้งที่มีเหตุผลโดยชอบมายัง MCOT (“คำโต้แย้ง”) MCOT จะนำเนื้อหาดังกล่าวกลับเข้าสู่บริการของ MCOT ภายใน 21 วัน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แจ้งได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อมิให้มีการนำเนื้อหาดังกล่าวกลับเข้าสู่การให้บริการ

โปรดสังเกตว่า MCOT อาจส่งมองสำเนาของการแจ้งหรือ คำโต้แย้งทั้งหมดดังกล่าวให้บุคคลใด ๆ ตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ MCOT


กรุณาอย่าแจ้งข้อมูลเท็จ

โปรดพิจารณายื่นการแจ้งหรือคำโต้แย้งด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก USER ไม่แน่ใจว่า USER เป็นเจ้าของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (หรือได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบหรือไม่) – MCOT ขอแนะนำให้ USER ติดต่อกับทนายความในกรณีนี้ ทั้งนี้ USER อาจต้องรับผิดตามกฎหมายหาก USER ได้แจ้งหรือยื่นคำโต้แย้งโดย (1) รู้อยู่ว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรือ (2) ยื่นมาโดยมีเจตนาทุจริต


การยื่นการแจ้งข้อมูล

ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานั้น USER จะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา (หรือเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น)

การยื่นการแจ้งจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพออย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.งานลิขสิทธิ์ที่ USER เชื่อว่าถูกละเมิด (ได้แก่ การบรรยายงานที่ USER เป็นเจ้าของ) และนำส่งหลักฐานตามสมควรอย่างเพียงพอให้แก่ MCOT เพื่อพิจารณาว่า USER (หรือตัวการที่ USER กระทำการแทน) เป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ดังกล่าว

2.เนื้อหาที่ USER กล่าวอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงให้ข้อมูลอันสมควรอย่างเพียงพอแก่ MCOT เพื่อบ่งชี้และระบุว่าเป็นเนื้อหาใด (ได้แก่ URL ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ MCOT ซึ่ง เนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้)

3.ระบุข้อความดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์และเป็นส่วนหนึ่งของบริการ WHAM ตามที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นเป็นกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใต้การรับโทษของการให้ข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้าสาบานว่าข้อมูลที่ได้แจ้งมานี้ถูกต้องและข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในนามของเจ้าของซึ่งมีสิทธิเด็ดขาดในงานที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดข้างต้น”

4.หมายเลขโทรศัพท์ของ USER ที่อยู่ และ อีเมลแอดเดรส

5.ลงชื่อในการแจ้งข้อมูล

กรุณาจัดส่ง การแจ้งข้อมูลเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ MCOT ที่ :

สำนักกฎหมาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร . 02 201 6153 โดยระบุว่า “เรื่อง: การแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ WHAM”


การยื่นคำโต้แย้ง

คำโต้แย้งจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องระบุข้อมูลที่เพียงพอ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.เนื้อหาที่ MCOT นำออกจากการให้บริการ และที่อยู่ของเนื้อหาดังกล่าวตามที่ปรากฏอยู่ก่อนที่จะถูกนำออกจากการให้บริการ

2.ระบุความยินยอมของ USER ในการ : (ก) ในกรณีที่ USER อยู่ในประเทศไทย ให้ถือว่าที่อยู่ของ USER อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยหรือ (ข) ในกรณีที่ USER อยู่นอกประเทศไทยให้ถือว่าอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลใด ๆ ที่อาจพบ MCOT ได้

3.ระบุว่า USER ยอมรับในกระบวนการจากผู้ที่เป็นผู้แจ้งข้อมูลที่แท้จริง

4.ระบุข้อความดังต่อไปนี้: “ภายใต้การรับโทษของการให้ข้อมูลเท็จ ข้าพเจ้าสาบานว่าข้าพเจ้าเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาทีเกี่ยวข้องที่กล่าวถึงข้างต้นได้ถูกนำออกจากการให้บริการหรือระงับการใช้โดยการเข้าใจผิดหรือการแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง”

5.หมายเลขโทรศัพท์ของ USER ที่อยู่ และ อีเมลแอดเดรส

6.ลงชื่อในคำโต้แย้ง

จากนั้นกรุณาจัดส่งคำโต้แย้งเป็นหนังสือมายัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของMCOTที่ :

สำนักกฎหมาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร . 02 201 6153 “เรื่องคำโต้แย้งการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ WHAM”


นโยบายในความเป็นส่วนตัว

WHAM ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ ผ่านเว็บไซด์ WHAM เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ WHAM ขอเรียนว่า WHAM มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด เนื่องจาก WHAM มีนโยบายในการในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว WHAM จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ WHAM การใช้บริการเว็บไซต์ของ WHAM นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ WHAM ฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรักษาความปลอดภัย

      WHAM ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ

• คุกกี้ (Cookie)

      นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแล้ว WHAMยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้(Cookie)คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของ WHAM การใช้คุกกี้ทำให้ WHAM จะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้ WHAM สามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้ WHAM สามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WHAM และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ WHAM เท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้ WHAM จัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

      เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ บริษัทจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ WHAM โดยข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ ในระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้องตรงตามความจริง โดยท่านตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อบริษัทร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะทำให้ WHAM สามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของ WHAM อันส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

• การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      วัตถุประสงค์ของ WHAM ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของ WHAM สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ WHAM นี้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้ WHAM เก็บครอบครอง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ WHAM นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ WHAM ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ของ WHAM WHAMจ ะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

• ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

      WHAM มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ WHAM จากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ WHAM ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ WHAM เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ WHAM จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบและตกลงว่า WHAM สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ WHAM ในกรณีที่เว็บไซต์ WHAM ให้บริการระบบเข้ารหัสสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (Username - Password): ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน WHAM ขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่าน(Password)ของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์ บราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ